2018 NATIONAL TOI Competition - gENEVA, ILLINOIS

2017-2018 JUNIOR TEAM

Junior Team Funny.jpg

2017-2018 Senior TEAM

Senior Funny.jpg

2016-2017 Senior TEAM

2016-2017 JUNIOR team

 

2015-2016 sENIOR TEAM

2015-2016 JUNIOR TEAM

 

2014-2015 SENIOR TEAM

2014-2015 Novice TEAM

2014-2015 SENIOR TEAM

2013-2014 SENIOR TEAM

 2013-2014 Novice TEAM

2013-2014 PROFESSIONAL ENSEMBLE

2012-2013 SENIOR TEAM

2011-2012 SENIOR TEAM

2010-2011 SENIOR TEAM

2009-2010 SENIOR TEAM

2008-2009 SENIOR TEAM

2007-2008 ensemble TEAM

2006-2007 SENIOR TEAM

2005-2006 SENIOR TEAM

2005-2006 ensemble TEAM (ice age premier)

2003-2005 junior TEAM

2002-2003 JUNIOR/SENIOR TEAMS

2000-2002 SENIOR TEAM